خدمات

گارانتی VIP مایکروتل، ویژه گوشی و تبلت های سامسونگ

/vip-service

ﮔﺎراﻧﺘﯽ VIP ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑـﺮوﺗﻞ ﭘﻼس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.